Polska Biblioteka Wirtualna Nauki

    Kolekcja Matematyczna
 

 Prosimy o przesyłanie uwag na adres bwm@icm.edu.pl

     Monografie Matematyczne    

Tom 19

Teoria liczb

Wacław Sierpiński

Warszawa - Wrocław 1950

Spis treści

ROZDZIA? I PODZIELNOŚĆ LICZB I ROZK?AD NA CZYNNIKI PIERWSZE 

§ 1. Podzielność jednej liczby przez drugą
§ 2. Wspólne dzielniki dwu liczb
§ 3. Największy wspólny dzielnik
§ 4. Najmniejsza wspólna wielokrotność
§ 5. Własność największego wspólnego dzielnika
§ 6. Zależność między największym wspólnym dzielnikiem a najmniejszą wspólną wielokrotnością dwu liczb
§ 7. Zasadnicze twierdzenie arytmetyki
§ 8. Liczby pierwsze i ich ważniejsze własności
§ 9. Dowód, że liczb pierwszych jest nieskończenie wiele 

ROZDZIA? II RÓWNANIA NIEOZNACZONE PIERWSZEGO STOPNIA 

§ 1. Forma liniowa dla największego wspólnego dzielnika
§ 2. Warunek na to, by dwie liczby były względnie pierwsze
§ 3. Wyznaczanie największego wspólnego dzielnika za pomocą algorytmu Euklidesa
§ 4. Rozwijanie liczby na ułamek lańcuchowy
§ 5. Równania nieoznaczone 1-go stopnia o 2 niewiadomych
§ 6. Równania nieoznaczone 1-go stopnia o n niewiadomych
§ 7. Wyznaczanie największego wspólnego dzielnika i najmniejszej wspólnej wielokrotności n liczb 

ROZDZIA? III ZASADNICZE W?ASNOŚCI KONGRUENCJI. KONGRUENCJE 1-go STOPNIA O MODULE PIERWSZYM 

§ 1. Kongruencje i ich ważniejsze własności
§ 2. Zastosowanie kongruencji do otrzymania cech podzielności przez 9, 11, 7, 13, 27 i 37
§ 3. Pierwiastki kongruencji. Reszty według danego modułu
§ 4. Związek między kongruencjami a pewną klasą równań nieoznaczonych
§ 5. Kongruencje 1-go stopnia o module pierwszym 

ROZDZIA? IV TWIERDZENIA WILSONA, EULERA I FERMATA. TWIERDZENIA O ROZK?ADACH NA SUMĘ KWADRATÓW 

§ 1. Reszty i niereszty kwadratowe
§ 2. Reszty bezwzględnie najmniejsze.
§ 3. Reszty kwadratowe dla modułu pierwszego
§ 4. Dowód twierdzenia Fermata o rozkładzie liczb pierwszych...
§ 5. Ilość liczb pierwszych formy...
§ 6. Twierdzenie Lejeune-Dirichleta
§ 7. Warunki rozkladalności na sumę dwu kwadratów
§ 8. Wyznaczanie rozkładów na sumę dwu kwadratów i średnia icli ilość
§ 9. Rozkłady liczb naturalnych na sumę trzecb kwadratów
§ 10. Rozkłady liczb naturalnych na sumę czterech kwadratów
§ 11. Twierdzenie Waringa 

ROZDZIA? V LICZBA I SUMA DZIELNIKÓW, LICZBY DOSKONA?E, WZORY SUMACYJNE 

§ 1, Liczba dzielników liczby naturalnej
§ 2. Suma dzielników liczby naturalnej
§ 3. Liczby doskonałe. Metoda Eukliclesa.
§ 4. Liczby doskonałe drugiego rodzaju
§ 5. Liczby zaprzyjaźnione
§ 6. Wzory sumacyjne dla liczby dzielników liczby naturalnej
§ 7. Wzory sumacyjue dla sumy dzielników liczby naturalnej
§ 8. Tożsamość Hermite'a dla funkcji E(x) 

ROZDZIA? VI FUNKCJA MOBIUSA, FUNKCJA GAUSSA 

§ 1. Funkcja Mobiusa i jej własności
§ 2. Liczba niewiększych od x liczb pierwszych względem liczb pierwszych
§ 3. Funkcja Gaussa
§ 4. Własności funkcji Gaussa i jej zastosowania
§ 5. Wzory sumacyjne dla funkcji Gaussa i Mobiusa.
§ 6. Odwrócenie wzoru...
§ 7. Funkcja Liouville'a 

ROZDZIA? VII GĘSTOŚĆ ROZMIESZCZENIA LICZB PIERWSZYCH W CIĄGU LICZB NATURALNYCH 

§ 1. Iloczyn ... rozciągnięty na kolejne liczby pierwsze
§ 2. Dowód wzoru ...
§ 3. Ograniczoność stosunku ... 

ROZDZIA? VIII TWIERDZENIE EULERA, TWIERDZENIE LAGRANGE'A, PIERWIASTKI PIERWOTNE I WSKAŹNIKI 

§ 1. Dowód twierdzenia Eulera.
§ 2. Wnioski z twierdzenia Eulera
§ 3. Warunek konieczny istnienia pierwiastków pierwotnych liczby m
§ 4. Twierdzenie Lagrange'a i wnioski z niego
§ 5. Dowód istnienia pierwiastków pierwotnych liczb pierwszych
§ 6. Pierwiastki pierwotne dla modułów
§ 7. Liczba pierwiastków pierwotnych według jakiegokolwiek rnodułu
§ 8. Własność liczby 5
§ 9. Własności wskaźników.
§ 10. Zastosowanie wskaźników
§ 11. Zastosowania wskaźników do rozwiązywania kongruencji 

ROZDZIA? IX ROZWINIĘCIA SYSTEMATYCZNE' PRZY DOWOLNEJ ZASADZIE NUMERACJI 

§ 1. Rozwinięcia liczb całkowitych przy danej zasadzie
§ 2. Ułamki nieskończone przy zasadzie g
§ 3. Algorytm dla wyznaczania rozwinięcia normalnego
§ 4. Warunek konieczny i wystarczający rozwijalności na ułamek skończony
§ 5. Rozwinięcia liczb wymiernych; ich okresowość
§ 6. Ciągi okresowe
§ 7. Liczba cyfr nieregularnych i liczba cyfr okresu zasadniczego
§ 8. Wyznaczanie liczby rodnej
§ 9. Ułamki przy zmiennej zasadzie numeracji 

ROZDZIA? X RÓWNANIE PITAGORASA I JEGO UOGÓLNLENIA 

§ 1. Równanie ... w liczbach całkowitych
§ 2. Rozwiązania naturalne o dwu liczbach kolejnych
§ 3. Uogólnienia równania Pitagorasa
§ 4. Równanie Fermata 

ROZDZIA? XI R0WNANIE PELLA 

§ 1. Dowód istnienia rozwiązań równania Pella
§ 2. Wyznaczanie wszystkich rozwiązań równania Pella
§ 3. Zastosowanie równania Pella 

ROZDZIA? XII U?AMKI ?AŃCUCHOWE 

§ 1. Ułamki łańcuchowe i ich redukty
§ 2. Liczby ...
§ 3. Ułamki łańcuchowe arytmetyczne
§ 4. Zastosowanie ulamków łańcuchowych do rozwiązywania równań nieoznaczonych 1-go stopnia
§ 5. Rozwijanie liczb niewymiernych na ułamki lańcuchowe nieskończone
§ 6. Prawo najlepszego przybliżenia
§ 7. Jednoznaczność rozwinięcia liczby niewymiernej na ułamek lańcuchowy arytmetyczny
§ 8. Rozwinięcie liczby ... na ułamek łańcuchowy
§ 9. Twierdzenie Lagrangę'a o ułamkach łańcuchowych
§ 10. Rozwinięcie...
§ 11. Zastosowanie rozwimęcia ... 

ROZDZIA? XIII TEORIA KONGRUENCJI PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA 

§ 1. Kongruencje pierwszego stopnia o dowolnym module
§ 2. Rozwiązywanie układu kongruencyj pierwszego stopnia o jednej niewiadomej.
§ 3. Kongraencje drugiego stopnia
§ 4. Liczba pierwiastków kongruencji, której moduł jest iloczynem dwu czynników względnie pierwszych
§ 5. Rozwiązywąnie kongruencji dwumiennych drugiego stopnia 

ROZDZIA? XIV TEORIA SYMBOLU LEGENDRE'A I SYMBOLU JACOBIEGO 

§ 1. Lemat Gaussa.
§ 2. Wartość symbolu ...
§ 3. Prawo wzajemności liczb pierwszych
§ 4. Obliczanie wartości symbolu Legendre'a na podstawie jego zasadniczych własności
§ 5. Symbol Jacobiego i jego zasadnicze własności
§ 6. Prawidło Eisensteina
§ 7. Dowód istnienia nieskończenie wielu liczb pierwszych w postępach arytmetycznych 

ROZDZIA? XV ZARYS TEORII FORM KWADRATOWYCH 

§ 1. Formy kwadratowe dwójkowe jednorodne i ich wyróżnik
§ 2. Równoważność właściwa i niewłaściwa dwu form kwadratowych.
§ 3. Grupy przedstawień liczby m przez l...
§ 4. Wyznaczanie wszystkich przedstawień należących do danej grupy
§ 5. Kryterium równoważności dwu form kwadratowych
§ 6. Formy dodatnie i formy zredukowane dła ...
§ 7. Badanie równoważności właściwej dwu form zredukowanych
§ 8. Badanie równoważności właściwej dwu niewymierności 2-go stopnia 

ROZDZIA? XVI TEORIA LICZB CA?KOWTTYCH ZESPOLONYCH 

§ 1. Liczby całkowite zespolone i ich norma.
§ 2. Algorytm kolejnych dzieleń i największy wspólny dzielnik liczb całkowitych zespolonych
§ 3. Najmniejsza wspólna wielokrotność liczb całkowitych zespolonych
§ 4. Liczby zespolone pierwsze
§ 5. Rozkład liczb całkowitych zespolonych na czynniki pierwsze
§ 6. Ilość liczb całkowitych zespolonych o danej normie
§ 7. Twierdzenie Jacobiego o rozkładach na sumę czterech kwadratów 

ROZDZIA? XVII WSTĘP DO TEORII CIA? LICZBOWYCH 

§ 1. Ciało liczbowe
§ 2. Ciało liczbowe drugiego stopnia
§ 5. Forma ogólna liczb ciała
§ 4. Liczby całkowite ciała
§ 5. Twierdzenie o sumie, różnicy i iloczynie liczb całkowitych
§ 6. Podzielność liczb całkowitych
§ 7. Wyznaczanie wszystkich dzielników jedności
§ 8. Liczby nierozkładalne
§ 9. Dowód wielkiego twierdzenia Fermata dla n = 3 

ROZDZIA? XVIII WSTĘP DO TEORII IDEA?ÓW 

§ 1. Ideały w ciele ...
§ 2. Ideały główne
§ 3. Iloczyn ideałów
§ 4. Dowód, że norma ideału jest ideałem głównym
§ 5. Dzielenie ideałów
§ 6. Ideały pierwsze
§ 7. Rozkład ideału na czynniki pierwsze
§ 8. Ideały pierwsze 1-go i 2-go stopnia 

ROZDZIA? XIX WIELKIE TWIERDZENIE FERMATA DLA WYK?ADNIKÓW 5 I 7 

§ 1. Ciała liczbowe, w których każdy ideał jest glówny
§ 2. Twierdzeme Fermata dla potęgi n = 5
§ 3. Twierdzenie Fermata dla potęgi n = 7 

ĆWICZENIA ĆWICZENIA DO RÓŻNYCH ROZDZIAŁÓW 

 

Materiały redakcyjne  

Przedmowa, errata, przypisy, skorowidz nazw, skorowidz znaków, skorowidz nazwisk, spis rzeczy 

 
Strona główna   Powrót