Polska Biblioteka Wirtualna Nauki

    Kolekcja Matematyczna
 

 Prosimy o przesyłanie uwag na adres bwm@icm.edu.pl

     Monografie Matematyczne    

Tom 8

Mechanika I

Stefan Banach

Warszawa-Lwów-Wilno 1938

Spis treści

ROZDZIAŁ I TEORIA WEKTORÓW 

I. Działania na wektorach.
§ 1. Określenia wstępne
§ 2. Współrzędne wektora
§ 3. Suma i różnica wektorów
§ 4. Iloczyn wektora przez liczbę
§ 5. Współrzędne sumy i iloczynu..
§ 6. Rozkład wektora
§ 7. Iloczyn skalarowy.
§ 8. Iloczyn wektorowy.
§ 9. Iloczyn kilku wektorów
§ 10. Funkcje wektorowe
§ 11. Moment wektora
II. Układy wektorów.
§ 12. Moment ogólny układu wektorów
§ 13. Parametr
§ 14. Układy równoważne.
§ 15. Para wektorów
§ 16. Redukcja układu wektorów. Twierdzenie o redukcji. Tabelka
§ 17. Oś środkowa.
§ 18. Środek wektorów równoległych.
§ 19. Przekształcenia elementarne układu 

ROZDZIAŁ II KINEMATYKA PUNKTU 

I. Ruch względem układu odniesienia.
§ 1. Czas
§ 2. Układ odniesienia
§ 3. Ruch punktu
§ 4. Wykres ruchu
§ 5. Prędkość.
§ 6. Przyśpieszenie.
§ 7. Rozkład przyśpieszenia na styczne i normalne.
§ 8. Prędkość i przyśpieszenie kštowe.
§ 9. Ruch płaski w układzie biegunowym
§ 10. Prędkość polowa
§ 11. Wymiary wielkości kinematycznych.
II. Zmiana układu odniesienia.
§ 12. Związek między współrzędnymi.
§ 13. Związek między prędkościami
§ 14. Związki między przyśpieszeniami.
§ 15. Wyznaczanie ruchu względnego. 

ROZDZIAŁ III DYNAMIKA PUNKTU MATERIALNEGO 

§ 1. Podstawowe pojęcia dynamiki.
§ 2. Prawa dynamiki Newtona. Prawa ruchu.
§ 3. Układy jednostek dynamicznych.
§ 4. Równania ruchu
§ 5. Ruch pod wpływem siły ciężkości.
§ 6. Ruch w ośrodku stawiającym opór.
§ 7. Moment ilości ruchu.
§ 8. Ruch środkowy.
§ 9. Ruchy planet. Prawa Keplera.
§ 10. Praca. Siła stała
§ 11. Pole sił potencjalne. Natężenie pola
§ 12. Przykłady pól potencjalnych
§ 13. Energia kinetyczna i potencjalna
§ 14. Ruch punktu przyciąganego przez masę nieruchomą.
§ 15. Ruch harmoniczny.
§ 16. Warunki równowagi w polu sił.
II. Dynamika punktu nieswobodnego.
§ 17. Równania ruchu.
§ 18. Ruch punktu nieswobodnego po krzywej.
§ 19. Ruch punktu nieswobodnego po powierzchni
§ 20. Wahadło matematyczne
§ 21. Równowaga punktu nieswobodnego.
III. Dynamika ruchu względnego.
§ 22. Prawa ruchu
§ 23. Przykłady ruchu. Ruch postępowy układu.
§ 24. Równowaga względna.
§ 25. Ruch względem ziemi. Siła ciężkości. 

ROZDZIAŁ IV GEOMETRIA MAS 

§ 1. Momenty statyczne. Moment statyczny punktu.
§ 2. Środek masy. Środek masy dwóch układów punktów.
§ 3. Momenty stopnia drugiego. Moment bezwładności.
§ 4. Elipsoida bezwładności.
§ 5. Momenty kwadratowe układu płaskiego
§ 6 Spis rzeczy.
II. Bryły, powierzchnie i linie materialne.
§ 6. Gęstość. Obliczanie masy.
§ 7. Momenty statyczne i bezwładności.
§ 8. Środki ciężkości niektórych linij, powierzchni i brył.
§ 9. Momenty bezwładności niektórych linij, powierzchni i brył. 

ROZDZIAŁ V UKŁADY PUNKTÓW MATERIALNYCH 

§ 1. Równania ruchu. Układy swobodne.
§ 2. Ruch środka masy. Własności kinematyczne środka masy.
§ 3. Moment ilości ruchu. Kret względem punktu.
§ 4. Praca i potencjał układu punktów.
§ 5. Energia kinetyczna układu punktów.
§ 6. Zagadnienie dwóch ciał
§ 7. Zagadnienie n ciał
§ 8. Ruch ciał o masie zmiennej 

Materiały redakcyjne  

Przedmowa, errata, skorowidz nazw, spis rzeczy 

 
Strona główna   Powrót