Polska Biblioteka Wirtualna Nauki

    Kolekcja Matematyczna
 

 Prosimy o przesyłanie uwag na adres bwm@icm.edu.pl

Prace matematyczno-fizyczne

Tom 1

Warszawa 1888

Spis treści

. Materiały redakcyjne
. Przedmowa
W. GosiewskiO prawdopodobienstwie błędów przypadkowych1-4
S. DicksteinWłasności i niektóre zastosowania wrońskianów5-25
W. NatansonStudya nad prawem Clerk-Max well'a26-45
W. NatansonO zadaniu Tait'a46-51
J. BoguskiBadania wstępne nad nowym sposobem oznaczania rozszerzalności cieczy. (Z pracowni fizycznej Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie)52-68
A. HołowińskiO obliczaniu blasku obrazów optycznych przy układzie soczewek kulistych69-77
A. StodółkiewiczO całkowaniu pewnego układu równań różniczkowych o różniczkach zupełnych78-80
J. PtaszyckiO całkowaniu algebraicznym różniczek algebraicznych81-90
J. KowalskiBadania nad wytrzymałością szkła91-96
W. GosiewskiO związku między zasadą najmniejszego działania a układem najprawdopodobniejszym97-110
J. KowalczykKrótka wiadomość o obserwatoryum w Płońsku i o pracach J. Jędrzejewicza w dziedzinie astronomii i meteorologii113-118
J. BoguskiWiadomość o pracowni flizycznej Muzem Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie i o pracach, w niéj dokonanych119-128
S. DicksteinWiadomość o pracach z dziedziny geometryi wielowymiarowéj129-136
W. NatansonO podstawach cynetycznéj teoryi gazów. (Dyskusya pomiędzy Tait'em a Boltzmann'em.)137-144
E. NatansonO prawie zachowania energii. (M. Planck, das Princip der Erhaltung der Energie, Lipsk, 1887.)145-157
H. SilbersteinNowa metoda oznaczania ciężaru cząsteczkowego. (Badania Raoult'a, van't Hoffa, Arrhenitis'a, Planck'a)158-172
Z. Chajoth
A. Hołowiński
W. Natanson
J. Boguski
S. Dickstein
W. Gosiewski
E. Natanson
L. Klecki
S. Kramsztyk
Sprawozdania z piśmiennictwa naukowego polskiego w dziedzinie nauk matematycznych i fizycznych za rok 1886173-196
Z. Chajoth
A. Hołowiński
W. Natanson
J. Boguski
S. Dickstein
W. Gosiewski
E. Natanson
L. Klecki
S. Kramsztyk
Sprawozdania z piśmiennictwa naukowego polskiego w dziedzinie nauk matematycznych i fizycznych za rok 1887197-223
. ERRATA224-224

 
Strona główna   Powrót