Polska Biblioteka Wirtualna Nauki

    Kolekcja Matematyczna
 

 Prosimy o przesyłanie uwag na adres bwm@icm.edu.pl

Prace matematyczno-fizyczne

Tom 11

Warszawa 1900

Spis treści

. Materiały redakcyjne
S. KępińskiO krzywej normalnej Φ rodzaju p = 31-22
J. PtaszyckiTwierdzenia ogólne o całkowaniu różniczek abelowych w postaci skończonej23-31
S. PająkO całkowaniu pewnych równań różniczkowych rzędu 2-go32-45
S. LieO kompleksach, w szczególności o kompleksach prostych z zastosowaniem do teoryi równań różniczkowych. Przełożył z niemieckiego i dopiskami opatrzył T. Rudzki46-98
S. ZarembaO równaniu o pochodnych cząstkowych Δu + ξu + f = 0 i o funkcjach harmonicznych99-190
F. MertensPrzyczynek do teoryi funkcyj symetrycznych191-193
F. MertensDowód, że każda funkcya liniowa o spółczynnikach całkowitych zespolonych i niespółdzielnych przedstawia nieskończenie wiele liczb pierwszych194-222
W. Natanson
S. Dickstein
W. Gosiewski
L. Klecki
S. Kępiński
T. Estreicher
K. Żorawski
Sprawozdania z piśmiennictwa polskiego w dziedzinie nauk matematyczno-fizycznych za rok 1898223-261

 
Strona główna   Powrót